Norges politiske historie

Posted by Gage Keeling on March 21, 2014
Norge

Fram til 1930-tallet var det embetsmennene som dominerte på Stortinget, men julirevolusjonen førte til en økende politisk interesse blant bøndene. John Neergaards agitasjonsskrift Olaboka, førte til at mange bønder kom inn på Stortinget i 1833. Bøndene og de borgelige liberale fikk flertall, og gikk inn for sparsommelighet i statens budsjett, kommunalt selvstyre og innskrenkning av embetsmennenes makt.Kommunalt selvstyre ble innført i 1937, og førte til økt politisk interesse blant folk. Bondepolitikken gikk ut på at folkevalgte lokale organer skulle overta mye av makten og bestemmelsesretten som embetsverket hadde hatt. Men bøndene ønsket ikke å velte embetsstyret, bare svekke det.Blant storbøndene var det et ønske om å holde underklassen utenfor den politiske beslutningsprosessen. Inntil 1870 beholdt embetsmennene lederstillingene, og fram til 1884 var det nesten bare embetsmenn i regjeringen.Kravet om demokratiske reformer dukket opp da klassemotsetningene økte. I 1860 ble det gjenopprettet et grunnlovsbestemt forhold mellom Stortingets representanter, som sa at de skulle komme både fra landet og byen, i forholdet 2:1.I 1869 ble det skapt en venstreblokk, men uten faste partier. Kampen for Norges likestilling i unionen med Sverige var svært viktig. I 1854 besluttet Stortinget å avskaffe stattholderstillingen, men kong Oscar 1 nektet sanksjon.Norges krav om eget konsulatvesen ble nektet sanksjon mange ganger. I 1895 truet Sverige uoffisielt med krig dersom vedtaket ble gjennomført, derfor godtok Norge å forhandle om saken. Uenigheten om konsulatvesen fortsatte fram til 1904. Da kom Sveriges forslag, som var uakseptable for Norge, ettersom forslaget ville gitt Sverige forrang i unionen.7.juni 1905 overlot regjeringen makten til Stortinget, som vedtok å oppløse unionen. Sverige krevde en folkeavstemning for å godta dette, og et overveldende flertall stemte ja til unionsoppløsning. Forhandlingene i Karlstad førte til at unionen ble oppløst på fredelig vis. Norge valgte prins Carl av Danmark til sin nye konge.